HPF Honda
Photo submitted by Bill Eyler.

HPF500-3